Δρακούνγκουλος ο κοινός ή Δρακοντιά Dracunculus vulgaris